OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA UNISTOL, s.r.o.

sídlo: 192 Veľké Ludince 935 65, IČO: 36 548 685, zapísaný v: Obchodný register OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13385/N
email: unistol@unistol.sk, tel. č.: +421918999360

Na účely ochrany osobných údajov (ďalej len ako „OOU“) sa za dotknutú osobu považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva za nižšie uvedenými účelmi.

OOU sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej iba ako „nariadenie“)
a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba ako „zákon“).

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do medzinárodnej organizácie ani do tretej krajiny (mimo EÚ) okrem údajov návštevníkov Facebook fanúšikovskej stránky, nakoľko spoločnosť Facebook Ireland Limited môže údaje získavané na svojich stránkach prenášať do Írska a iných krajín s vydanými rozhodnutiami o primeranosti.

Profilovanie a automatizované rozhodovanie: Osobné údaje nebudú použité na profilovanie ani na automatizované individuálne rozhodovanie v súvislosti so žiadnym účelom spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za týmito účelmi:

1.) Účtovníctvo: právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcej mu najmä zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a ostatných súvisiacich právnych predpisov. Prevádzkovateľ

z tohto titulu nie je povinný požadovať súhlas so spracovaním osobných údajov. Neposkytnutie potrebných osobných údajov bude mať za následok nemožnosť plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa a teda okamžité ukončenie obchodného alebo iného obdobného vzťahu aby nedošlo ku sankciám Prevádzkovateľa zo strany orgánov štátnej správy. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov. Príjemcovia osobných údajov: orgány verejnej moci

a sprostredkovateľ (účtovná kancelária); Prevádzkovateľ má so sprostredkovateľom uzavretú príslušnú sprostredkovateľskú zmluvu. Osobné údaje budú uchovávané v lehotách uvedených
v jednotlivých súvisiacich zákonoch, najmä podľa zákona o archívoch a registratúrach č. 395/2002 Z. z., zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov apod. Po uplynutí týchto lehôt dôjde k skartovaniu písomných osobných údajov a výmazu osobných údajov na elektronických nosičoch vrátane ich záloh.

2.) Obchodná komunikácia: právnym základom je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia; poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade požiadavkou Prevádzkovateľa na uzavretie zmluvy alebo jej plnenie, prípadne inú štandardnú komunikáciu v rámci podnikateľskej činnosti. Osobné údaje budú uchovávané po dobu existencie Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov. Príjemca: nie je.

3.) Príjem objednávok: právnym základom je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia; pri fyzických osobách v súbehu s právnym základom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia plnenie zmluvných a predzmluvných povinností. Osobné údaje budú uchovávané po dobu existencie Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov. Príjemca: v niektorých prípadoch môže Prevádzkovateľ posunúť osobné údaje sprostredkovateľovi UNISPOL KSH s.r.o., s ktorým má uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu, v ktorej je garantovaná primeraná úroveň ochrany zverených osobných údajov – takéto poskytnutie osobných údajov je vždy iba za účelom splnenia zmluvných povinností (sprostredkovateľ vykonáva montáže alebo

dodanie diela).

4.) Zmluvy s obchodnými partnermi/klientami: právnym základom je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia; pri fyzických osobách v súbehu s právnym základom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia – plnenie zmluvných a predzmluvných povinností. Osobné údaje budú uchovávané po dobu existencie Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov. Príjemca: nie je.

5.)  Evidencia reklamácii: právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcej mu najmä z § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Prevádzkovateľ teda nie je povinný požadovať súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel a dotknutá osoba je povinná ich poskytnúť. Osobné údaje budú uchovávané po dobu existencie Prevádzkovateľa. Kategória: bežné osobné údaje. Príjemca OÚ: nie je.

6.)  Kamerový systém. Právny základom tohto účelu je oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočívajúci v ochrane zdravia a majetku. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov. Príjemcovia: nie sú, prípadne na požiadanie alebo v rámci trestného či správneho konania sú kamerové záznamy sprístupnené orgánom verejnej moci. Tieto osobné údaje sú uchovávané v lehote max 30 dní, potom dochádza k ich automatickému vymazaniu.

7.)  Odstúpenie od zmlúv: právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcej mu z Obchodného a Občianskeho zákonníka, pričom Prevádzkovateľ môže byť ten, čo odstupuje od zmluvy alebo druhou stranou voči ktorej sa od zmluvy odstupuje. Prevádzkovateľ teda nie je povinný požadovať súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, nakoľko bez poskytnutia osobných údajov nie je možné splniť si zákonnú povinnosť a dotknutá osoba je povinná ich poskytnúť. Osobné údaje budú uchovávané po dobu existencie Prevádzkovateľa. Kategória: bežné osobné údaje. Príjemca: nie je.

8.)  Kontaktný formulár: právny základ tvorí oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia. Oprávnený záujem spočíva v záujme Prevádzkovateľa korektne komunikovať so zákazníkom a ponúknuť mu predbežnú obchodnú ponuku. Prevádzkovateľ spracúva iba bežné osobné údaje, ktoré budú uchovávané po dobu existencie Prevádzkovateľa alebo jeho webovej stránky. Okrem Prevádzkovateľa nie je iný príjemca.

9.)  Uplatňovanie práv dotknutých osôb: právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcej mu zo zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia. Nakoľko je právnym základom plnenie zákonných povinností, Prevádzkovateľ nie je povinný požadovať súhlas so spracovaním osobných údajov od dotknutej osoby. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 10 rokov od vznesenia podnetu dotknutej osoby. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov. Príjemcovia osobných údajov: nie sú.

10.) Cookies: právnym základom je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia poskytnutý na webovej stránke Prevádzkovateľa. Cookies je možné nastaviť
v internetovom prehliadači tak, aby si ich dotknutá osoba zablokovala, prípadne vymazala všetky naraz alebo iba vybrané súbory. Cookies sú bežne uchovávané po dobu 2 rokov. Súbory cookies začneme zbierať až potom, čo budete s týmto spracovávaním súhlasiť. Ak s ukladaním cookies do Vášho zariadenia nesúhlasíte a napriek tomu chcete navštevovať naše webové stránky, vypnite si prosím ukladanie cookies v nastaveniach Vášho prehliadača. Každý uložený cookie súbor môžete tiež kedykoľvek vymazať.

11.) Správa Facebook fanúšikovskej stránky: právnym základom je súhlas dotknutej osoby
v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, ktorý dotknutá osoba poskytla spoločnosti Facebook Ireland Limited ako sprostredkovateľovi. Na ochranu osobných údajov dotknutých osôb sa vzťahujú zmluvné podmienky Facebook Ireland Limited. Prevádzkovateľ môže prostredníctvom funkcie Facebook Insight získavať štatistické údaje o návštevách na jeho profile, ktoré sú však anonymné. Webová stránka Prevádzkovateľa obsahuje aj tzv. pluginy, teda logá jednotlivých sociálnych sietí,

ktoré využíva. Po kliknutí na plugin sa nadviaže spojenie so serverom Facebooku a tým pádom sa môžu niektoré informácie spárovať s osobným účtom dotknutej osoby na Facebooku. Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou Facebook a o ochrane súkromia nájdete na webových stránkach spoločnosti Facebook, napr. https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases alebo https://www.facebook.com/policies/cookies/. Spoločnosť Facebook ukladá cookies po dobu 2 rokov, ostatné údaje do odstránenia užívateľského účtu. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov a cookies. Príjemcovia: Facebook Ireland Limited.

12.) Spotrebiteľské zmluvy: právny základ tvorí plnenie zmluvných a predzmluvných povinností v zmysle č. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia. Ide teda o zmluvnú požiadavku Prevádzkovateľa nevyhnutnú na splnenie zákazky. Osobné údaje budú uchovávané po dobu existencie Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov. Príjemcovia osobných údajov: nie sú.

13.) Dodanie diela/montáž: právnym základom je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia; pri fyzických osobách v súbehu s právnym základom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia – plnenie zmluvných povinností. Osobné údaje budú uchovávané po dobu existencie Prevádzkovateľa. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade zmluvnou požiadavkou Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov. Príjemca:

v niektorých prípadoch môže Prevádzkovateľ posunúť osobné údaje sprostredkovateľovi UNISPOL KSH s.r.o., s ktorým má uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu, v ktorej je garantovaná primeraná úroveň ochrany zverených osobných údajov – takéto poskytnutie osobných údajov je vždy iba za účelom splnenia zmluvných povinností (sprostredkovateľ vykonáva montáže alebo dodanie diela).

14.) Záručný a pozáručný servis: právnym základom je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia spočívajúci v plnení objednávky obchodného partnera alebo
spotrebiteľa. V prípade uzavretia zmluvy s fyzickou osobou sú poskytnuté osobné údaje spracované na právnom základe plnenia zmluvných povinností v zmysle č. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade zmluvnou požiadavkou Prevádzkovateľa. Osobné údaje budú uchovávané po dobu existencie Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov. Príjemca: v niektorých prípadoch môže Prevádzkovateľ posunúť osobné údaje sprostredkovateľovi UNISPOL KSH s.r.o., s ktorým má uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu, v ktorej je garantovaná primeraná úroveň ochrany zverených osobných údajov – takéto poskytnutie osobných údajov je vždy iba za účelom splnenia zmluvných povinností (sprostredkovateľ vykonáva montáže alebo dodanie diela).

Pri účeloch, ktorých právnym základom je oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo plnenie jeho zákonnej povinnosti, nenesie Prevádzkovateľ zodpovednosť za škodu vzniknutú neposkytnutím potrebných osobných údajov a teda následným odstúpením od zmluvy alebo iným ukončením zmluvy.

Práva dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov Prevádzkovateľom:

Právo odvolať svoj súhlas – odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním. Odvolať sú- hlas možno emailom na vyššie uvedenú adresu alebo písomne.
Právo na prístup
právo na bezplatné poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o dotknutej osobe má Prevádzkovateľ k dispozícii, ako aj na informácie o využívaní osobných údajov.

Právo na opravu poskytnutých osobných údajov
Právo na výmaz (na zabudnutie) právo žiadať o vymazanie osobných údajov, ak osobné údaje už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania a zároveň sa výmazom neporušujú zákonné, administratívne ani regulačné povinnosti Prevádzkovateľa.
Právo na obmedzenie spracúvania –
v prípade ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje, ktoré nie sú nevyhnutné na stanovený účel spracúvania.
Právo na prenosnosť údajov
Právo namietať
právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených

záujmoch. V prípade oprávneného záujmu, ktorý je v súlade so zákonom nie je možné vyhovieť námietke proti spracúvaniu.
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820
07 Bratislava 27, kontakt: statny.dozor(zav)pdp.gov.sk.

Všetky žiadosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov budú zodpovedané do 30 dní Prevádzkovateľom. Svoje žiadosti alebo akékoľvek otázky prosím adresujte Prevádzkovateľovi mailom alebo písomne.

25.05.2018