OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA UNISPOL KSH, s.r.o.

sídlo: 204 Veľké Ludince 935 65, IČO: 44402856, zapísaný v: Obchodný register OS Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 23273/N, email: unistol@unistol.sk

Prevádzkovateľ, t.j. UNISPOL KSH, s.r.o., získava osobné údaje dotknutých osôb buď priamo od týchto dotknutých osôb alebo od iného prevádzkovateľa – spoločnosti UNISTOL, s.r.o., sídlo: 192 Veľké Ludince 935 65, IČO: 36548685, zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra, oddiel Sro, vložka číslo: 13385/N za účelom splnenia zmluvných povinností spoločnosti UNISTOL, s.r.o., ktorá niektoré práce vykonáva prostredníctvom subdodávateľa UNISPOL KSH, s.r.o. Obidve spoločnosti dbajú na ochranu osobných údajov dotknutých osôb a preto ich na tejto webovej stránke podrobne informujú o svojich prijatých zásadách spracúvania osobných údajov.

Na účely ochrany osobných údajov (ďalej len ako „OOU“) sa za dotknutú osobu považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva za nižšie uvedenými účelmi. OOU sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej iba ako „nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z.
o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba ako „zákon“).

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do medzinárodnej organizácie ani do tretej krajiny (mimo EÚ).
Profilovanie a automatizované rozhodovanie: Osobné údaje nebudú použité na profilovanie ani na automatizované individuálne rozhodovanie v súvislosti so žiadnym účelom spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje (ďalej ako „OÚ“) dotknutých osôb za týmito účelmi:

1.) Účtovníctvo: právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcej mu najmä zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení nesk. predpisov a ostatných súvisiacich právnych predpisov. Prevádzkovateľ z tohto titulu nie je povinný požadovať súhlas so spracovaním OÚ. Neposkytnutie potrebných osobných údajov bude mať za následok nemožnosť plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa a teda okamžité ukončenie obchodného alebo iného obdobného vzťahu aby nedošlo ku sankciám Prevádzkovateľa zo strany orgánov štátnej správy. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných OÚ. Príjemcovia osobných údajov: orgány verejnej moci a sprostredkovateľ (účtovná kancelária); Prevádzkovateľ má so sprostredkovateľom uzavretú príslušnú sprostredkovateľskú zmluvu. Osobné údaje budú uchovávané v lehotách uvedených v jednotlivých súvisiacich zákonoch, najmä podľa zákona o archívoch a registratúrach č. 395/2002 Z. z., zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov apod. Po uplynutí týchto lehôt dôjde k skartovaniu písomných osobných údajov a výmazu osobných údajov na elektronických nosičoch vrátane ich záloh.

2.) Obchodná komunikácia: právnym základom je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia; pri fyzických osobách v súbehu s právnym základom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia – plnenie zmluvných a predzmluvných povinností. Poskytnutie OÚ je v tomto prípade požiadavkou Prevádzkovateľa na uzavretie zmluvy alebo jej plnenie, prípadne inú štandardnú komunikáciu. Osobné údaje budú uchovávané po dobu existencie Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ spracúva bežné OÚ. Príjemca: nie je.

3.) Príjem objednávok: právnym základom je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia; pri fyzických osobách v súbehu s právnym základom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia – plnenie zmluvných a predzmluvných povinností. OÚ budú uchovávané po dobu existencie Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov. Príjemca: nie je.

4.) Zmluvy s obchodnými partnermi/klientami: právnym základom je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia; pri fyzických osobách ide o plnenie zmluvných a predzmluvných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia. OÚ budú uchovávané po dobu existencie Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov. Príjemca: nie je.

5.) Evidencia reklamácii: právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcej mu najmä z § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Prevádzkovateľ teda nie je povinný požadovať súhlas so spracovaním OÚ na tento účel a dotknutá osoba je povinná ich poskytnúť. OÚ budú uchovávané po dobu existencie Prevádzkovateľa. Kategória: bežné osobné údaje. Príjemca: nie je.

6.) Odstúpenie od zmlúv: právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcej mu z Obchodného a Občianskeho zákonníka, pričom Prevádzkovateľ môže byť ten, čo odstupuje od zmluvy alebo druhou stranou voči ktorej sa od zmluvy odstupuje. Prevádzkovateľ teda nie je povinný požadovať súhlas so spracovaním OÚ na tento účel, nakoľko bez ich poskytnutia nie je možné splniť si zákonnú povinnosť. Osobné údaje budú uchovávané po dobu existencie Prevádzkovateľa. Kategória: bežné osobné údaje. Príjemca: nie je.

7.) Uplatňovanie práv dotknutých osôb: právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcej mu zo zákona o OOÚ a nariadenia. Nakoľko je právnym základom plnenie zákonných povinností, Prevádzkovateľ nie je povinný požadovať súhlas so spracovaním osobných údajov od dotknutej osoby. OÚ budú uchovávané po dobu 10 rokov od vznesenia podnetu dotknutej osoby. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov. Príjemcovia: nie sú.

8.) Spotrebiteľské zmluvy: právny základ tvorí plnenie zmluvných a predzmluvných povinností v zmysle č. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia. Ide teda o zmluvnú požiadavku Prevádzkovateľa nevyhnutnú na splnenie zákazky. Osobné údaje budú uchovávané po dobu existencie Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov. Príjemcovia osobných údajov: nie sú.

9.) Dodanie diela/montáž: právnym základom je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia; pri fyzických osobách v súbehu s právnym základom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia – plnenie zmluvných povinností. Osobné údaje budú uchovávané po dobu existencie Prevádzkovateľa. Ich poskytnutie je zmluvnou požiadavkou Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov. Príjemca: nie je.

10.) Záručný a pozáručný servis: právnym základom je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia spočívajúci v plnení objednávky obchodného partnera alebo
spotrebiteľa.
V prípade uzavretia zmluvy s fyzickou osobou sú poskytnuté OÚ spracované na právnom základe plnenia zmluvných povinností v zmysle č. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia. Poskytnutie OÚ je v tomto prípade zmluvnou požiadavkou Prevádzkovateľa. Osobné údaje budú uchovávané po dobu existencie Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných OÚ. Príjemca: nie je.

Pri účeloch, ktorých právnym základom je oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo plnenie jeho zákonnej povinnosti, nenesie Prevádzkovateľ zodpovednosť za škodu vzniknutú neposkytnutím potrebných osobných údajov a teda následným odstúpením od zmluvy alebo iným ukončením zmluvy.

Práva dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov Prevádzkovateľom:

Právo odvolať svoj súhlas – odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním. Odvolať sú- hlas možno emailom na vyššie uvedenú adresu alebo písomne.
Právo na prístup
právo na bezplatné poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o dotknutej osobe má Prevádzkovateľ k dispozícii, ako aj na informácie o využívaní osobných údajov.

Právo na opravu poskytnutých osobných údajov

Právo na výmaz (na zabudnutie) právo žiadať o vymazanie osobných údajov, ak osobné údaje už viac nie

sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania a zároveň sa výmazom neporušujú zákonné, administratívne ani regulačné povinnosti Prevádzkovateľa.
Právo na obmedzenie spracúvania –
v prípade ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje, ktoré nie sú nevyhnutné na stanovený účel spracúvania.

Právo na prenosnosť údajov
Právo namietať
právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade oprávneného záujmu, ktorý je v súlade so zákonom nie je možné vyhovieť námietke proti spracúvaniu.
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12,
820 07 Bratislava 27, kontakt: statny.dozor(zav)pdp.gov.sk.

Všetky žiadosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov budú zodpovedané do 30 dní Prevádzkovateľom. Svoje žiadosti alebo akékoľvek otázky prosím adresujte Prevádzkovateľovi mailom alebo písomne.

25.05.2018